شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها


منبع: همگردی

15

1400/2/16

19:31


مهر/ شهر توریستی هیر در 25 کیلومتری اردبیل به باغ های گیلاس و آلبالو معروف است.

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

شهر شکوفه های گیلاس در اردبیل + عکسها

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو