خستگی و انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور + عکس

خستگی و انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور + عکس


9

1400/3/29

10:22


انتظار اهالی رسانه برای اعلام نتایج انتخابات 1400 در ستاد انتخابات وزارت کشور

خستگی و انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور + عکس

خستگی و انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور + عکس

خستگی و انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور + عکس

خستگی و انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور + عکس

خستگی و انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور + عکس

خستگی و انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور + عکس

خستگی و انتظار خبرنگاران در ستاد انتخابات وزارت کشور + عکس

منبع: آخرین خبر

تصویری


ویدئو