گل آرتم زیوبا به دانمارک از روی نقطه پنالتی (روسیه 0-2 دانمارک)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو