گل زیبای کریستینسن به روسیه (روسیه 1-3 دانمارک)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو