بلواری که افتتاح نشده، بسته شد!

منبع: برترین ها

5

1400/4/23

10:19


روز گذشته در منطقه ۱، «خیابان ۳۵ متری افتخاری» توسط شهردار تهران افتتاح شد، اما امروز این بلوار با خاک و نخاله مسدود شده است.

برترین‌ها: روز گذشته در منطقه ۱، «خیابان ۳۵ متری افتخاری» توسط شهردار تهران افتتاح شد، اما امروز این بلوار با خاک و نخاله مسدود شده است.

بلواری که افتتاح نشده، بسته شد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو