مدیرعامل توانیر :‌قطعی برق بیمارستان ها به ما ربطی ندارد!

3

1400/4/23

11:00


متولی زاده:مراکز حساس باید برای خودشان پیش بینی کنند و اگر این پیش بینی را نداشتند، یعنی کوتاهی کرده اند.

منبع: رکنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو