چرا کنتورهای هوشمند در منازل نصب نشد؟

7

1400/4/23

11:06


مدیرعامل توانیر: ۵۰ درصد از کل انرژی کشور با کنتورهای هوشمند کنترل می شود.

منبع: رکنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو