قیمت دلار و قیمت یورو امروز / چهارشنبه 23 تیر ماه + جدول قیمت

منبع: رکنا

6

1400/4/23

11:08


قیمت دلار و قیمت یورو امروز / چهارشنبه 23 تیر ماه + جدول قیمت

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی و بازار آزاد امروز چهارشنبه 23 تیر ماه 1400 اعلام شد. بر این اساس قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی نسبت به روزهای گذشته با کاهش نسبی همراه شد. قیمت دلار برای فروش در صرافی ملی 24 هزار و 383 تومان تعیین شد. همچنین قیمت دلار برای فروش در بازار آزاد 24 هزار و 520 تومان قیمت گذاری شد. باتوجه به اعلام امروز قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد و صرافی ملی نسبت به روز گذشته با کاهش نسبی همراه شد.

به گزارش اقتصادی رکنا، قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی و بازار آزاد امروز چهارشنبه 23 تیر ماه اعلام شد.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

در صرافی ملی قیمت فروش دلار 24 هزار و 383 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 23 هزار و 900 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو 29 هزار و 239 تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 28 هزار و 660 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 24 هزار و 520 تومان و قیمت خرید دلار 24 هزار و 420 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 28 هزار و 895 تومان و قیمت خرید یورو 28 هزار و 745 تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی

رکنا

قیمت فروش قیمت خرید
دلار 24/383تومان 23/900تومان
یورو 29/239تومان 28/660تومان

قیمت دلار و قیمت یورو سه شنبه 22 تیر ماه

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

در صرافی ملی قیمت فروش دلار 24 هزار و 648 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 24 هزار و 160تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو 29 هزار و 466 تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 28 هزار و 882 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 24 هزار و 950 تومان و قیمت خرید دلار 24 هزار و 850 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 600 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 450تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی

رکنا

قیمت فروش قیمت خرید
دلار 24/648تومان 24/160تومان
یورو 29/466تومان 28/882تومان

قیمت دلار و قیمت یورو دوشنبه 21 تیر ماه

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

در صرافی ملی قیمت فروش دلار 24 هزار و 590 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 24 هزار و 103 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو 29 هزار و 391 تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 28 هزار و 809 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 24 هزار و 970 تومان و قیمت خرید دلار 24 هزار و 870 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 630 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 480 تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی

رکنا

قیمت فروش قیمت خرید
دلار 24/590تومان 24/103تومان
یورو 29/391تومان 28/809تومان

قیمت دلار و قیمت یورو یکشنبه 20 تیر ماه

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

در صرافی ملی قیمت فروش دلار 24 هزار و 480 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 23 هزار و 995 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو 29 هزار و 359 تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 28 هزار و 777 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 24 هزار و 970 تومان و قیمت خرید دلار 24 هزار و 870 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 655 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 505 تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی

رکنا

قیمت فروش قیمت خرید
دلار 24/480تومان 23/995تومان
یورو 29/359تومان 28/777تومان

قیمت دلار و قیمت یورو شنبه 19 تیر ماه

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

در صرافی ملی قیمت فروش دلار 24 هزار و 446 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 23 هزار و 984 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو 29 هزار و 354 تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 28 هزار و 778 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 25 هزار تومان و قیمت خرید دلار 24 هزار و 900 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 690 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 540 تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی

رکنا

قیمت فروش قیمت خرید
دلار 24/446تومان 23/994تومان
یورو 29/354تومان 28/773تومان

قیمت دلار و قیمت یورو پنجشنبه 17 تیر ماه

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

در صرافی ملی قیمت فروش دلار 24 هزار و 350 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 23 هزار و 868  تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو 29 هزار و 492 تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 28 هزار و 908 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 25 هزار و 100 تومان و قیمت خرید دلار 25 هزار تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 610 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 460 تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی

رکنا

قیمت فروش قیمت خرید
دلار 24/350تومان 23/868تومان
یورو 29/492تومان 28/908تومان

قیمت دلار و قیمت یورو سه شنبه 15 تیر ماه

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

در صرافی ملی قیمت فروش دلار 24 هزار و 750 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 24 هزار و 260 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو 29 هزار و 582تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 28 هزار و 997 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 25 هزار و 150 تومان و قیمت خرید دلار 25 هزار و 50 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 875 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 725 تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی

رکنا

قیمت فروش قیمت خرید
دلار 24/750تومان 24/260تومان
یورو 29/582تومان 28/997تومان
 

قیمت دلار و قیمت یورو دوشنبه 14 تیر ماه 1400

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

در صرافی ملی قیمت فروش دلار 24 هزار و 929 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 24 هزار و 435 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو 29 هزار و 852 تومان و قیمت خرید یورو در صرافی ملی 29 هزار و 261 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 25 هزار و 150 تومان و قیمت خرید دلار 25 هزار و 50 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 665 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 815 تومان ارزش گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی

رکنا

قیمت فروش قیمت خرید
دلار 24/929 تومان 24/435 تومان
یورو 29/852 تومان 29/261 تومان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو