توزیع خرچنگ از سوی یک خیریه بین برزیلی ها + عکس

3

1400/4/23

14:30


توزیع خرچنگ از سوی یک خیریه بین مردم شهر ریودوژانیرو برزیل

توزیع خرچنگ از سوی یک خیریه بین برزیلی ها + عکس

توزیع خرچنگ از سوی یک خیریه بین برزیلی ها + عکس

 

تصویری


ویدئو