بررسی قیمت روز محصولات فولادی+جدول

7

1400/4/23

16:06


محصولات فولادی با اشکال گوناگون در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و قیمت آنها نیز همچون سایر محصولات تحت تاثیر عوامل متعددی دستخوش تغییر است که در مجموع تاثیر خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر انواع صنایع می‌گذارند.

بررسی قیمت روز محصولات فولادی+جدول

قیمت محصولات فولادی همچون تیرآهن، میلگرد، پروفیل، ناودانی، ورق، نبشی، تسمه، مفتول، خاموت و ورق گالوانیزه به تاریخ بیستم تیر ماه سال ۱۴۰۰ به شرح جدول زیر است:

قیمت روز تیرآهن

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۲۲

۱۷،۴۳۱،۱۹۲

تیرآهن ۱۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۵۵

۲۳،۳۰۲،۷۵۲

تیرآهن ۱۶

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۹۵

۲۹،۱۷۴،۳۱۱

تیرآهن ۱۸

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۲۵

۳۷،۴۳۱،۱۹۲

تیرآهن ۲۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۷۶

۴۵،۶۸۸،۰۷۳

تیرآهن ۲۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۱۵

۵۶،۸۸۰،۷۳۳

تیرآهن ۲۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۶۹

۶۶،۰۵۵،۰۴۵

تیرآهن ۲۷

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۴۳۴

۷۳،۷۶۱،۴۶۷

تیرآهن ۳۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۵۰۰

۸۶،۲۳۸،۵۳۲

قیمت روز میلگرد

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

امیر آباد

کلاف

۴.۵

------

هر کیلو میلگرد ۸

ظفر بناب

شاخه

۶

۱۵۷،۷۹۸

هر کیلو میلگرد ۱۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۷.۵

۱۵۵،۹۶۳

هر کیلو میلگرد ۱۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۱

۱۵۵،۹۶۳

هر کیلو میلگرد ۱۴

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۵

۱۵۴،۱۲۸

هر کیلو میلگرد ۱۶

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۹

۱۵۴،۱۲۸

هر کیلو میلگرد ۱۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۲۵

۱۵۴،۱۲۸

هر کیلو میلگرد ۲۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۰

۱۵۴،۱۲۸

هر کیلو میلگرد ۲۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۶

۱۵۴،۱۲۸

هر کیلو میلگرد ۲۵

ظفر بناب

۱۲ متری

۴۷

۱۵۴،۱۲۸

هر کیلو میلگرد ۲۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۵۶

۱۵۴،۱۲۸

هر کیلو میلگرد ۳۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۷۵

۱۵۴،۱۲۸

قیمت روز پروفیل

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

کیان پرشیا

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۴.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۵.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۶.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۷

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۹.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۹

۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۶

۲۳۱،۱۹۲

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۷

۲۳۱،۱۹۲

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۵

۲۳۱،۱۹۲

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۹

۲۳۱،۱۹۲

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۸

۲۳۱،۱۹۲

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۳

۲۳۱،۱۹۲

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۷

۲۳۱،۱۹۲

قیمت روز ناودانی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

ناب تبریز

۶ متری

۴۲

------

هر کیلو ناودانی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۴۴

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۵۲

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۶۴

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۵۵

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۷۰

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

گیلان

---

---

۲۱۱/۸۳۴

هر کیلو ورق ۱۰

گیلان

---

---

۲۰۹،۰۸۲

هر کیلو ورق ۱۲

گیلان

---

---

-------

هر کیلو ورق ۱۵

گیلان

---

---

۲۰۹،۰۸۲

هر کیلو ورق ۲۰

فولاد مبارکه

---

---

-------

هر کیلو ورق ۲۵

فولاد مبارکه

---

---

-------

قیمت روز نبشی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

ناب تبریز

۶ متری

۹

-------

هر کیلو نبشی ۴

ناب تبریز

۶ متری

۱۵

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو نبشی ۵

ناب تبریز

۶ متری

۲۲

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو نبشی ۶

ناب تبریز

۶ متری

۳۲

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو نبشی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۵۸

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو نبشی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۹۰

 

هر کیلو نبشی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۱۳۰

-------

قیمت روز ورق سیاه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

 

رول

۱۲

-------

هر کیلو ورق سیاه ۳

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۱۲،۸۴۴

هر کیلو ورق سیاه ۴

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۲،۸۴۴

هر کیلو ورق سیاه ۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۳۰،۲۷۵

هر کیلو ورق سیاه ۶

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۴۰،۳۶۶

هر کیلو ورق سیاه ۸

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۳۸،۵۳۲

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۴۹،۵۴۱

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۳۷،۶۱۴

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۳۳،۰۲۷

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

---

قیمت روز تسمه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

 

۱۲ متری

---

-------

قیمت روز مفتول

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

---

-------

هر کیلو زیگزاگ

---

---

---

-------

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

---

۱۸۹/۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

---

۱۸۷/۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

---

-------

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

---

-------

قیمت روز خاموت

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

---

-------

قیمت روز ورق گالوانیزه

کارخانه

رول

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

امیرکبیر کاشان

بلند

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

الماس

کوتاه

-------

۲۷۲،۶۶۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

الماس

کوتاه

-------

۲۶۹،۴۴۹

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

الماس

کوتاه

-------

۲۶۳،۰۲۷

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

الماس

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

الماس

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

الماس

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

الماس

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

الماس

کوتاه

-------

۲۵۴،۴۹۵

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

الماس

کوتاه

-------

۲۵۴،۰۳۶

 

منبع: آسرون

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو