خرابی های طوفان در زوریخ سوییس + عکس

11

1400/4/23

18:00


خرابی های طوفان در زوریخ سوییس

خرابی های طوفان در زوریخ سوییس + عکس

خرابی های طوفان در زوریخ سوییس + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو