برنامه کامل بازی های سری آ در فصل 2021/22

منبع: طرفداری

17

1400/4/23

22:27


برنامه کامل بازی های سری آ در فصل 2021/22

برای اولین بار برنامه نیم فصل دوم سری آ تکرار نیم فصل اول نخواهد بود و از الگوی لیگ برتر انگلیس در قرعه کشی استفاده شده است.

رقابت های فصل 2021/22 سری آ از 22 آگوست 2021 (یکشنبه 31 مرداد 1400) آغاز می شود. قرعه کشی این رقابت ها در میلان برگزار شد. 

در اتفاقی بی سابقه، 12 تیم با سرمربی جدید رقابت های سری آ را آغاز می کنند. اینتر با سیمونه اینزاگی، رم با مورینیو، یوونتوس با الگری، لاتزیو با ساری، ناپولی با اسپالتی و فیورنتینا با ایتالیانو برای فصل جدید سری آ آماده می شوند. 5 هفته از بازی ها در روزهای وسط هفته برگزار می شود. در 5 مقطع نیز رقابت ها به دلیل بازی های ملی تعطیل خواهد شد. مهم ترین بازی های هر هفته سری آ به شرح زیر است:

هفته اول

 • امپولی - لاتزیو
 • اینتر - جنوا
 • ناپولی - ونتزیا 
 • رم - فیورنتینا
 • سمپدوریا - میلان
 • تورینو - آتالانتا
 • اودینزه - یوونتوس

هفته دوم

 • آتالانتا - بولونیا
 • جنوا - ناپولی
 • هلاس ورونا - اینتر
 • یوونتوس - امپولی
 • لاتزیو - اسپتزیا
 • میلان - کالیاری
 • سالرنیتانا - رم

هفته سوم

 • آتالانتا - فیورنتینا
 • میلان - لاتزیو
 • ناپولی - یوونتوس
 • رم - ساسولو
 • سمپدوریا - اینتر

هفته چهارم

 • هلاس ورونا - رم
 • اینتر - بولونیا
 • یوونتوس - میلان
 • لاتزیو - کالیاری
 • سالرنیتانا - آتالانتا
 • اودینزه - ناپولی

هفته پنجم (وسط هفته)

 • آتالانتا - ساسولو
 • فیورنتینا - اینتر
 • میلان - ونتزیا
 • رم - اودینزه
 • سمپدوریا - ناپولی
 • اسپتزیا - یوونتوس
 • تورینو - لاتزیو

هفته ششم

 • اینتر - آتالانتا
 • یوونتوس - سمپدوریا 
 • لاتزیو - رم
 • ناپولی - کالیاری
 • اسپتزیا - میلان

هفته هفتم

 • آتالانتا - میلان
 • بولونیا - لاتزیو
 • رم - امپولی
 • ساسولو - اینتر
 • تورینو - یوونتوس
 • فیورنتینا - ناپولی

هفته هشتم

 • امپولی - آتالانتا
 • یوونتوس - رم
 • لاتزیو - اینتر
 • میلان - هلاس ورونا
 • ناپولی - تورینو

هفته نهم

 • آتالانتا - اودینزه
 • بولونیا - میلان
 • هلاس ورونا - لاتزیو
 • اینتر - یوونتوس
 • رم - ناپولی

هفته دهم (وسط هفته)

 • کالیاری - رم
 • امپولی - اینتر
 • یوونتوس - ساسولو
 • لاتزیو - فیورنتینا
 • میلان - تورینو
 • سمپدوریا - آتالانتا
 • ناپولی - بولونیا

هفته یازدهم

 • آتالانتا - لاتزیو
 • هلاس ورونا - یوونتوس
 • اینتر - اودینزه
 • رم - میلان
 • سالرنیتانا - ناپولی

هفته دوازدهم

 • کالیاری - آتالانتا
 • یوونتوس - فیورنتینا
 • لاتزیو - سالرنیتانا
 • میلان - اینتر
 • ناپولی - هلاس ورونا
 • ونتزیا - رم

هفته سیزدهم

 • آتالانتا - اسپتزیا
 • جنوا - رم
 • فیورنتینا - میلان
 • لاتزیو - یوونتوس
 • اینتر - ناپولی

هفته چهاردهم

 • یوونتوس - آتالانتا
 • میلان - ساسولو
 • ناپولی - لاتزیو
 • رم - تورینو
 • ونتزیا - اینتر

هفته پانزدهم (وسط هفته)

 • آتالانتا - ونتزیا
 • بولونیا - رم
 • جنوا - میلان
 • اینتر - اسپتزیا
 • لاتزیو - اودینزه
 • ساسولو - ناپولی
 • سالرنیتانا - یوونتوس

هفته شانزدهم

 • یوونتوس - جنوا
 • میلان - سالرنیتانا
 • ناپولی - آتالانتا
 • رم - اینتر
 • سمپدوریا - لاتزیو

هفته هفدهم

 • هلاس ورونا - آتالانتا
 • ناپولی - امپولی
 • رم - اسپتزیا
 • ونتزیا - یوونتوس
 • ساسولو - لاتزیو
 • اودینزه - میلان

هفته هجدهم

 • آتالانتا - رم
 • بولونیا - یوونتوس
 • لاتزیو - جنوا
 • میلان - ناپولی
 • سالرنیتانا - اینتر

هفته نوزدهم (وسط هفته)

 • امپولی - میلان
 • جنوا - آتالانتا
 • اینتر - تورینو
 • رم - سمپدوریا
 • یوونتوس - کالیاری
 • ونتزیا - لاتزیو

هفته بیستم (اولین بازی سال 2022) (وسط هفته)

 • آتالانتا - تورینو
 • میلان - رم
 • یوونتوس - ناپولی
 • لاتزیو - امپولی
 • بولونیا - اینتر

هفته بیست و یکم

 • اینتر - لاتزیو
 • ناپولی - سمپدوریا
 • رم - یوونتوس
 • اودینزه - آتالانتا
 • ونتزیا - میلان

هفته بیست و دوم

 • آتالانتا - اینتر
 • بولونیا - ناپولی
 • یوونتوس - اودینزه
 • رم - کالیاری
 • میلان - اسپتزیا
 • سالرنیتانا - لاتزیو

هفته بیست و سوم

 • اینتر - ونتزیا
 • امپولی - رم
 • میلان - یوونتوس
 • لاتزیو - آتالانتا
 • ناپولی - سالرنیتانا

هفته بیست و چهارم

 • آتالانتا - کالیاری
 • اینتر - میلان
 • فیورنتینا - لاتزیو
 • رم - جنوا
 • ونتزیا - ناپولی
 • یوونتوس - هلاس ورونا

هفته بیست و پنجم

 • آتالانتا - یوونتوس
 • میلان - سمپدوریا 
 • لاتزیو - بولونیا
 • ساسولو - رم
 • ناپولی - اینتر

هفته بیست و ششم

 • رم - هلاس ورونا
 • کالیاری - ناپولی
 • اینتر - ساسولو
 • فیورنتینا - آتالانتا
 • اودینزه - لاتزیو
 • سالرنیتانا - میلان

هفته بیست و هفتم

 • آتالانتا - سمپدوریا
 • امپولی - یوونتوس
 • جنوا - اینتر
 • میلان - اودینزه
 • لاتزیو - ناپولی
 • اسپتزیا - رم

هفته بیست و هشتم

 • اینتر - سالرنیتانا
 • کالیاری - لاتزیو
 • ناپولی - میلان
 • رم - آتالانتا
 • یوونتوس - اسپتزیا

هفته بیست و نهم

 • آتالانتا - جنوا
 • هلاس ورونا - ناپولی
 • لاتزیو - ونتزیا
 • میلان - امپولی
 • سمپدوریا - یوونتوس
 • اودینزه - رم

هفته سی ام

 • بولونیا - آتالانتا
 • کالیاری - میلان
 • اینتر - فیورنتینا
 • ناپولی - اودینزه
 • رم - لاتزیو
 • یوونتوس - سالرنیتانا

هفته سی و یکم

 • آتالانتا - ناپولی
 • لاتزیو - ساسولو
 • یوونتوس - اینتر
 • میلان - بولونیا
 • سمپدوریا - رم

هفته سی و دوم

 • کالیاری - یوونتوس
 • جنوا - لاتزیو
 • ناپولی - فیورنتینا
 • اینتر - هلاس ورونا
 • ساسولو - آتالانتا
 • تورینو - میلان
 • رم - سالرنیتانا

هفته سی و سوم

 • آتالانتا - هلاس ورونا
 • لاتزیو - تورینو
 • یوونتوس - بولونیا
 • ناپولی - رم
 • میلان - جنوا
 • اسپتزیا - اینتر

هفته سی و چهارم

 • امپولی - ناپولی
 • اینتر - رم
 • لاتزیو - میلان
 • ساسولو - یوونتوس
 • ونتزیا - آتالانتا

هفته سی و پنجم

 • آتالانتا - سالرنیتانا
 • یوونتوس - ونتزیا
 • میلان - فیورنتینا
 • رم - بولونیا
 • ناپولی - ساسولو
 • اسپتزیا - لاتزیو
 • اودینزه - اینتر

هفته سی و ششم

 • فیورنتینا - رم
 • جنوا - یوونتوس
 • هلاس ورونا - میلان
 • اینتر - امپولی
 •  لاتزیو - سمپدوریا
 • تورینو - ناپولی
 • اسپتزیا - آتالانتا

هفته سی و هفتم

 • کالیاری - اینتر
 • میلان - آتالانتا
 • یوونتوس - لاتزیو
 • ناپولی - جنوا
 • رم - ونتزیا

هفته سی و هشتم

 • آتالانتا - امپولی
 • فیورنتینا - یوونتوس
 • تورینو - رم
 • اینتر - سمپدوریا
 • لاتزیو - هلاس ورونا
 • اسپتزیا - ناپولی
 • ساسولو - میلان

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو