قیمت سکه و قیمت طلا امروز / شنبه 26 تیر ماه + جدول قیمت

منبع: رکنا

85

1400/4/26

13:43


قیمت سکه و قیمت طلا امروز / شنبه 26 تیر ماه + جدول قیمت

قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز شنبه اعلام شد. قیمت سکه و قیمت طلا امروز نسبت به روزهای گذشته با افزایش اعلام شده است. امروز در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 55 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 560 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 400 هزار تومان است. قیمت سکه و قیمت طلا با افزایش همراه شد.

به گزارش اقتصادی رکنا، در بازار داخلی قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 55 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید 10 میلیون و 560 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 400 هزار تومان است.

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 450 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 55 هزار تومان، قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 408 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 572 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 560 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 400 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 500 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 450 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 200 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 55 هزار
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 408 هزار
اونس طلا 1812 دلار
 مثقال طلا 4 میلیون و 572 هزار

قیمت سکه و قیمت طلا روز چهار شنبه 23 تیر ماه

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 550 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 490 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 47 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 416 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 538 هزار تومان تعیین شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 400 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 200 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 550 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 490 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 200 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 47 هزار
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 416 هزار
اونس طلا 1812 دلار
 مثقال طلا 4 میلیون و 538 هزار

قیمت سکه و قیمت طلا روز سه شنبه22 تیر ماه

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 620 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 530 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 60 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 416 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 596 هزار تومان تعیین شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 640 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 400 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 620 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 530 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 200 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 60 هزار
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 416 هزار
اونس طلا 1811 دلار
 مثقال طلا 4 میلیون و 596 هزار

قیمت سکه و قیمت طلا روز دوشنبه 21 تیر ماه

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 650 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 63 هزار و 500 تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 416 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 605 هزار تومان تعیین شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 720 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 500 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 650 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 600 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 250 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 63 هزار و 500
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 416 هزار
اونس طلا 1808 دلار
 مثقال طلا 4 میلیون و 605 هزار

قیمت سکه و قیمت طلا روز یکشنبه 20 تیر ماه

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 650 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 63 هزار و 500 تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 416 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 605 هزار تومان تعیین شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 720 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 500 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 650 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 600 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 250 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 63 هزار و 500
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 416 هزار
اونس طلا 1808 دلار
 مثقال طلا 4 میلیون و 605 هزار

قیمت سکه و قیمت طلا روز شنبه 19تیر ماه

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 650 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 63 هزار و 500 تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 416 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 605 هزار تومان تعیین شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 720 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 500 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 650 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 600 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 250 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 63 هزار و 500
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 416 هزار
اونس طلا 1808 دلار
 مثقال طلا 4 میلیون و 605 هزار

قیمت سکه و قیمت طلا روز پنجشنبه 17 تیر ماه

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 650 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 60 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 61 هزار و 200 تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 419 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 596 هزار تومان تعیین شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 640 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 680 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 650 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 60 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 250 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 61 هزار و 200
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 419 هزار
 مثقال طلا 4 میلیون و 593 هزار

قیمت سکه و قیمت طلا روز چهارشنبه 16 تیر ماه

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 680 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 210 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 60 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 419 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 596 هزار تومان تعیین شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 670 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 400 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 680 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 600 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 210 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 60 هزار و پانصد 
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 419 هزار
 مثقال طلا 4 میلیون و 596 هزار

قیمت سکه و قیمت طلا روز سه شنبه 15 تیر ماه

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 700 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 650 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 64 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 419 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 610 هزار تومان تعیین شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 690 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 550 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 700 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 650 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 250 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 64 هزار و پانصد 
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 419 هزار
 مثقال طلا 4 میلیون و 610 هزار

قیمت سکه و قیمت طلا روز دوشنبه 14 تیر ماه

قیمت سکه

قیمت نیم‌ سکه بهار آزادی 5 میلیون و 740 هزار تومان، قیمت ربع‌ سکه بهار آزادی 3 میلیون و 650 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان تعیین شده است.

قیمت طلا

قیمت طلای 18عیار در هر گرم هم یک میلیون و 60 هزار و پانصد تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک‌ میلیون و 422 هزار تومان و قیمت هر مثقال طلا 4 میلیون و 592 هزار تومان ارزش‌ گذاری شده است.

رکنا

قیمت به تومان
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید  10 میلیون و 680 هزار
سکه تمام طرح قدیم  10 میلیون و 400 هزار
نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 740 هزار
ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 650 هزار
سکه یک گرمی  2 میلیون و 250 هزار
هر گرم طلای 18عیار  یک میلیون و 60 هزار و پانصد 
هر گرم طلای 24 عیار یک میلیون و 422 هزار
 مثقال طلا 4 میلیون و 592 هزار

مطالب مشابه