مردم مقصر قطعی برق شدند؟

52

1400/4/26

14:54


در روزهای اخیر شاهد افزایش تقاضا نسبت به عرضه در صنعت برق هستیم. بخشی از این افزایش تقاضا از سوی مردم بوده، اما آیا این مصرف خانگی علت اصلی قطع برق است؟

منبع: ایرانی

مطالب مشابه