7 تفاوت مسیح علی نژاد و روح الله زم برای جمهوری اسلامی

منبع: رکنا

60

1400/4/26

15:25


7 تفاوت مسیح علی نژاد  و روح الله زم برای جمهوری اسلامی

چرا دستگیری مسیح علی نژاد برای جمهوری اسلامی بی ارزش است؟ و دستگیری روح الله زم ارزش داشت؟ روح الله زم نه صرفا یک ضدانقلاب، بلکه سرشاخه یک جریان براندازی در داخل کشور محسوب می شد. شناسایی عوامل متصل به روح الله زم در داخل اهمیت داشتند. کسانی که بستر انتقال اطلاعات را به روح الله زم فراهم کرده بودند. مسیح علی نژاد از این جهت فاقد ارزش است. روح الله زم نقش سازماندهی و آموزش و توسعه عملیات های میدانی آشوب در داخل را بر عهده داشت. بسیاری از پروژه های خیابانی با محوریت آمدنیوز انجام می شد. مسیح علی نژاد از این جهت بلااثر است.

روح الله زم نقش نفاق در ایجاد اختلافات داخلی و بدبینی به حاکمیت و مسوولین را با پخش اطلاعات دستکاری شده بر عهده داشت و حال آنکه مسیح علی نژاد از این جهت فاقد هرگونه توان وکارکردی است.

روح الله زم به جهت عملیاتی بودن، نقش پیوند دهنده جریان های ضدانقلاب را برعهده داشت حال آنکه مسیح علی نژاد وجاهتی در بین ضدانقلاب ندارد تا نقش محوری بیابد.

روح الله زم از برخی جریان های سیاسی در داخل حمایت می کرد و از این جهت تصویر نفاق گونه داشت. بر این اساس ادعای اصلاح داشت و می گفت آنچه شما می گوئید اغتشاشات ما می گوئیم اعتراضات. حال آنکه مسیح علی نژاد یک ضدانقلاب آشکار است و نیاز به نفاق شکنی ندارد.  

پیوست عملیاتی روح الله زم در براندازی، سیاسی بود و پیوست عملیاتی مسیح علی نژاد اخلاقی، از طریق توزیع و ترویج جریان فحشای داخلی است. برای مقابله با پیوست نوع دوم اقدام امنیتی پیچیده نیاز نیست و در کنار برخورد قهری باید  روشنگری و کار فرهنگی انجام داد.

پایگاه اجتماعی روح الله زم  وآمد نیوز به دلیل برخی وجوه مزورانه ومنافقانه اش، مردمی بود و حال آنکه پایگاه اجتماعی مسیح علی نژاد صرفا ابتذال و جریان آشکار ضدانقلاب است و کمتر داخلی است.

بر این اساس پروژه دستگیری مسیح علی نژاد برای جمهوری اسلامی از بیخ و بن بی اساس و فاقد ارزش است و نمایشنامه اخیر ضدانقلاب بیشتر به پروژه شیادی احیای "معصومه قمی کِلا " تا مسیح علی نژاد است. تبدیل یک آدم فاقد ارزش و سوخته به یک مهره موثر.

نویسنده: محسن مهدیان

مطالب مشابه