تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران


منبع: برترین ها

47

1400/4/26

15:54


تزریق واکسن کرونا به افراد بالای 65سال که از هفته گذشته آغاز شده است همچنان در مراکز مشخص شده در حال انجام است.

آژانس بین المللی عکس ایران: تزریق واکسن کرونا به افراد بالای 65سال که از هفته گذشته آغاز شده است همچنان در مراکز مشخص شده در حال انجام است.

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

تزریق واکسن به گروه ۶۵سال به بالا در تهران

مطالب مشابه