علائم سرماخورگی مساوی است با کرونای دلتا

منبع: برترین ها

7

1400/4/26

19:40


رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: اکثر آزمایشهای کرونا در خصوص سویه دلتا اشتباه است

صداوسیما: رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت: اکثر آزمایشهای کرونا در خصوص سویه دلتا اشتباه است

علائم سرماخورگی مساوی است با کرونای دلتا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو