استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس


18

1400/4/29

23:35


ورزشکاران در فرودگاه توکیو ژاپن بعد از تست کرونا می‌توانند وارد دهکده المپیک شوند.

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

استقبال از ورزشکاران المپیک به شیوه کرونایی + عکس

 

تصویری


ویدئو