داستان زیبای قبر خالی

منبع: آکاایران

3

1398/4/20

03:12


داستان زیبای قبر خالی

 

براساس یک ماجراى واقعى...

مورچه هاى نگران اطراف سنگ قبرت مى خزیدند و با هر خزش خود نبودنت را به یادم مى آوردند.

پرندگان قبرستان ده دور افتاده مان وقتى دختر بچه اى چون من را بالا سر قبرمادرش مى دیدند برایم مى خواندند.


انگارشعرپرنده ها، فصل ها را نمى شناخت. ردیف هایش اندوه داشت. مثل تمام ردیف هاى با نشان و بى نشان آدم هایى که درهمسایگى ات دفن شده بودند.


در وزن ثابت زمان، پیاله پیاله گلاب ازچشمان آبى ام مى گرفتم وغبار روى سنگ قبر بى نامت را پاک مى کردم. سکوت مرگ آور قبرستان لبخندهایم را بى رنگ مى کرد.


مروارید هاى بدلى از گردنبند زمان مى ریخت، مثل روزهایى که ازعمر دوازده ساله ام جدا مى شد.


یادم مى آید از همان لحظه هایى که چشم گشودم جاى دست هایت روى شانه هاى یخ زده ام خالى بود.


وقتى بچه هاى هم سن و سالم ترس ها و شادى هایشان را با مادرانشان قسمت مى کردند من بودم و تنهایى.


یک روز بابا نشانى قبرت را داد.


مثل همه آدم هایى که نمى دانند چطور باید مرگ بابا و مامان بچه اى را به او حالى کنند بابا هم مانده بود چطور این خبرتکان دهنده را به من بگوید.


اما بالاخره گفت و از آن روز به بعد من ماندم و سنگ قبرى تنها.


وقتى بادهاى ملایم شروع به وزیدن مى کردند بابا غصه دار مى شد.


مى گفت مامانت عاشق بادهاى بهارى بود و براى همین اسمت را «نسیم» گذاشتیم.کاش مى دیدى در آن روزهاى یکنواخت چطورهر روز دوان دوان یک راست از مدرسه راهى قبرستان مى شدم.


بچه ها خستگى هایشان را به خانه مى بردند و من به گورستانى سرد...


آن ها سیر تا پیاز آن چه را درکلاس درس گذشته بود کنار اجاق هاى گرم و دیگ هاى پر از غذاى مادرانشان تعریف مى کردند و من تنهاى تنها کوله بارم را به نقطه اى پر سکوت مى آوردم.


سکوت؛ مادر! سکوت.سکوت اندوهناکى که ازسینه هر قبر بلند مى شد دلم را به هم مى ریخت.


شب ها خواب بیدارى مى دیدم.


انگارهیچ وقت بیدار نبودم.


بابا مى گفت سال ها پیش در شهرى بزرگ خانه اى داشتیم اما بعد از مردن تو این ده را براى رسیدن به آرامش و فراموشى روزهاى گذشته انتخاب کرده است.


وقتى بزرگ تر شدم بابا از روزهاى عاشق شدنتان هم برایم کمى گفت. هرچه صندوقچه قدیمى روى طاقچه را زیر و رو کردم یک عکس بیشتر از تو پیدا نکردم.


عکس را در کیف مدرسه اى ام مى گذاشتم و با خود به هر طرف مى بردم.


فکر مى کردم اگر بزرگ شوم شبیه تو زیبا و موطلایى خواهم شد!


دلم نمى خواست بچه ها بدانند مامان ندارم. اما یک روز حالم درحیاط مدرسه بد شد.


خانم ناظم گفت سرایدار را بفرستید بابایش را بیاورد.


شک کردم.


آخر اگر این اتفاق براى هر کدام از بچه هاى دیگر مى افتاد خانم «فنایى» -ناظم - زودى مادر بچه ها را صدا مى زد.


همان موقع بود که فهمیدم همه شاگرد و معلم ها مى دانند من مامان ندارم.


از آن روز به بعد دیگر دلم نمى خواست پا به مدرسه بگذارم.


مى دیدم همه با من مهربانى مى کنند اما نمى فهمیدم همه از روى ترحم است.


بچگى بود و یک دنیا فکر نپخته.


بهار و عید داشت مى آمد ،
عید.
تخم مرغ هاى رنگ شده.


هفت سین و سبزه هاى تازه جوانه زده.


بوى عید اما در خانه خالى وبى مادرما نمى آمد.


حال بابا هم بهتر از من نبود.


آشفتگى و حرف هاى ناگفته درنگاهش بى داد مى کرد.


«مجنون آسمان «لیلا»ى عاشق را از زمین خانه مان ربوده است انگار... » باباهمیشه این را مى گفت. هروقت حرفت مى شد به جاى این که بگوید مادرت؛ اسمت را بر زبان مى آورد، لیلا!


خیلى وقت پیش بالاى قبرت درخت نارنج کاشته بودم؛ با همین دست هاى کوچکم.


هرروز هوایش را داشتم. مى خواستم وقتى کنارت نبودم حس تنهایى نکنى. اسم درخت را گذاشتم نسیم. نسیمى که شب و روز دورسرت بگردد و در فصل هاى سرد و گرم حق فرزندى را برایت به جا بیاورد.


........................


اما درست ۶ سال پیش در آخرین غروب اسفند اتفاق عجیبى افتاد. برایت هفت سین آماده کردم.


بابا این کار را دوست نداشت اما آخرش حریفم نشد و کارى را که دوست داشتم انجام دادم.


سینى مسى بزرگى از بازار خریدم وبا جان و دل «سین» ها را برایت چیدم.


وقتى به انتهاى گورستان رسیدم یک مرتبه خشکم زد ،مثل شاخه هاى خشکیده گیلاس در زمستان.


چند کارگر با بیل و کلنگ به جان قبرت افتاده بودند.


سینى هفت سین از دستم افتاد.


به درخت نارنجى که کاشته بودم تکیه دادم.


جیغ زدم.


با ناخن هاى ریزم بر خاک کنار قبرت چنگ انداختم.


دلم مى خواست کارگران را تکه تکه کنم.


زبانم بند آمده بود. آب دهانم خشک شده بود. اگر کارد مى زدند خونم درنمى آمد.


گفتم آهاى...! این قبر مادرمن است، ولش کنید.دست بردارید. دور شوید. چه کار مى کنید ؟


بعد از هوش رفتم. روى زمین افتادم...


کارگرها زن مرده شور را پیدا کردند و بالا سرم آوردند.


وقتى چشم گشودم خود را در اتاقکى دیدم.


با نفس بریده گفتم چطور جرأت کردید خانه مادرم را خراب کنید.


زن پیر با نگاهى پر از آرامش گفت : دخترم آن قبرخالى است !


دهانم بسته شده بود.


شاید مى خواستند با این دروغ سرو صدایم بخوابد.


اماآن ها دروغ نمى گفتند مادر !


بابا سال ها پیش این قبردروغین را براى تو خریده بود تا هر وقت از او نشانى تو را گرفتم بى چون و چرا بگوید مرده اى.


باورش برایم سخت بود و هنوزهم هست.


همان روز با صورتى خیس رفتم پیش بابا. نمى دانستم باید خوشحال باشم یا ناراحت.


کلاغ ها گاه و بى گاه مى خواندند.


تا به بابا برسم هزار و یک سؤال در ذهنم نقش بست.


آن روز مروارید هاى بدلى دیگرى از نخ پاره پاره گردنبند زمان افتاده بودند.


حقیقتى مخوف در خواب هاى بیدار و بیدارى هاى خواب آلود وجود داشت که هنوز آن ها را نمى دانستم.


بالاخره بابا را دیدم.


شاید هیچ وقت فکر نمى کرد بى استفاده ماندن قبردروغین مادر دستش را پیش من رو کند.
گفتم بابا فقط بگو چرا ؟؟


بابا هق هق گریست.


سر زخم هاى کهنه اش با این سؤالم بازشد انگار.


آن روز غروب بابا دلش مى خواست به قعر زمین فرو رود اما به این سؤالم جواب ندهد.


با دیدن چهره در همم از پا در آمد.


دریک لحظه به اندازه هزاران سال پیر شد.


بعد برایم گفت که چقدرعاشق هم بوده اید و در شب هاى عاشقى ته کوچه بن بست تان آه مى کشیده و لیلا لیلا مى خوانده براى چشم هاى آبى ات.


چشم هایش بى حال مى شد وقتى نامت را بر زبان مى آورد.


گویى هزاران سال عاشقت بوده و هست.


بابا قصه زیباى روزى را برایم تعریف کرد که بالاخره برادرهایت را براى ازدواج راضى کرده بود.


بابا گفت : «زیر یک سقف رفتیم. با عشق. وقتى لیلا تو را حامله بود شرط گذاشت اگر دختر باشى نامت را بگذاریم نسیم.»


گاه لبخند کمى در هق هق و نفس هاى بریده اش شنیده مى شد. در میان گریه خندیدنش مثل خرناسه هاى یک عقاب زخم خورده بود روى تپه هاى پست.


بابا وقتى مى خواست جمله آخر را بگوید رویش را برگرداند.


«اما همین که تو به دنیا آمدى گفت دیگر نمى خواهمت. بچه ات را بردار برو مال خودت. طلاق مى خواهم.


لیلاى من طلاق گرفت و رفت، براى همیشه.


بعد از مدتى شنیدم با یکى از دوستان برادرش ازدواج کرده است.لیلا خیانت کرد نسیم جان!
این حق من و تو نبود.


از همان روزدیگر برایم مرد.


در آن شهر بزرگ غریب هیچ آشنایى نداشتم.


پدر و مادرم درشهر دیگر زندگى مى کردند.


قبلا هشدار داده و گفته بودند لیلا تکه ما نیست بیا پى یکى از دختران شهر خودمان. اما زیر بار نرفتم. همین شد که دستت را گرفتم و به این ده آوردمت.


همان موقع هم سنگ قبرى خالى خریدم تا هر وقت مادرت را خواستى بگویم آن جاست.
زیر خروارها خاطره.»


.....................................


مادر! حالا نسیمت بزرگ شده و در هر وزش بادهاى ملایم و ناملایم این سؤال را از خود مى پرسد که چرا؟


دلم مى خواهد بدانم به کدامین جرم دختر یک روزه ات را براى همیشه تنها گذاشتى و رفتى ؟
هنوز براى دیدنت بر سر این قبر مى آیم.


شنیده بودم مردم گاهى به هم مى گفتند «قبرى که براى آن گریه مى کنى مرده ندارد» اما هیچ گاه معنى این حرف را نفهمیده بودم.


هنوز هم منتظر مى نشینم.


تو را کم دارم؛ لحظه به لحظه.


به دخترکان ،۱۷ ۱۸ساله هم سن خودم حسادت مى کنم.


حالا دیگر حتى در این گورستان هم کسى را ندارم.


دلم مى خواهد توهم روزى براى دختر بى تابت غذایى بیاورى که گرم باشد مادر.در دنیاى آدم هاى زنده اى که هنوز نفس مى کشند و زیر قبرى خیالى پنهان نشده اند. برگرد مادر!


منبع:mstory.mihanblog

داستان قبر خالی,داستان راستان,داستان, داستانک, داستان های خواندنی, داستان های کوتاه, داستان های خواندنی, داستان های زیبا, داستان های جالب,سرگرمی,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی داستان قبر خالی,داستان راستان,داستان, داستانک, داستان های خواندنی, داستان های کوتاه, داستان های خواندنی, داستان های زیبا, داستان های جالب,سرگرمی,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو