نزاع باند میمون‌ها در تایلند

منبع: برترین ها

20

1400/5/6

01:17


این میمون ها در کنار انسان ها زندگی میکنند و آنها عادت کرده بودند غذای خود را از گردشگرانی که برای بازدید به آنجا می روند تامین کنند. اما پس از شیوع کرونا و کاهش گردشگران میمون ها با کمبود غذا مواجه شدند و بر سر غذا با هم درگیر میشوند،که باعث ایجاد ترافیک در شهر می شود.

برترین‌ها: این میمون ها در کنار انسان ها زندگی میکنند و آنها عادت کرده بودند غذای خود را از گردشگرانی که برای بازدید به آنجا می روند تامین کنند. اما پس از شیوع کرونا و کاهش گردشگران میمون ها با کمبود غذا مواجه شدند و بر سر غذا با هم درگیر میشوند،که باعث ایجاد ترافیک در شهر می شود.

آنها حتی برای تامین غذای خود با سرقت وسایل ارزشمند انسان ها،برای دریافت غذا باج گیری می کنند.

نزاع باند میمون‌ها در تایلند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو