نظر وزیر ارتباطات درباره طرح صیانت از فضای مجازی (فیلم)

منبع: عصر ایران

19

1400/5/10

17:02


ضرر طرح پیشنویس «صیانت از فضای مجازی» بسیار زیاد است و طراحان‌ آن به اهداف خود نخواهند رسید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو