مهلت ارسال آثار به کنفرانس بین المللی«یافته های نوین مناسبات دین و خانواده»

منبع: حوزه

8

1400/5/11

16:36


حوزه/ مهلت ارسال چکیده مقالات  به کنفرانس بین المللی«یافته های نوین مناسبات دین و خانواده» ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ می باشد.

مهلت ارسال آثار به کنفرانس بین المللی«یافته های نوین مناسبات دین و خانواده»

به گزارش خبرگزاری حوزه مهلت ارسال چکیده مقالات  به کنفرانس بین المللی«یافته های نوین مناسبات دین و خانواده» ۱۵ شهریور و مهلت ارسال مقالات ۱۰ آبان ۱۴۰۰
 می باشد.
بر اساس این گزارش: زمان برگزاری کنفرانس ۱۰و ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰ در سالت https://rfc.rihu.ac.ir/fa می باشد.

گفتنی است:محورها و موضوعات کنفرانس درhttps://rfc.rihu.ac.ir/fa/page/۲۳۳ قابل ملاحظه است.

تصویری


ویدئو