پیمان صابریان رئیس سازمان اورژانس کشور شد

منبع: رکنا

22

1400/5/11

17:42


پیمان صابریان رئیس سازمان اورژانس کشور شد

سازمان اورژانس مهمترین نهاد امدادی محسوب می شود. سازمان اورژانس در تمام شهرهای کشور نیروهای امدادی دارد. رئیس سازمان اورژانس توسط وزیر بهداشت منصوب می شود. امروز پیرحسین کولیوند، از ریاست سازمان اورژانس کشور انصراف داد. سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز پیمان صابریان را به عنوان رئیس سازمان اورژانس منصوب کرد.

به گزارش رکنا، به دنبال استعفای پیرحسین کولیوند و موافقت وزیر بهداشت با این استعفا، پیمان صابریان که پیش از این رئیس سازمان اورژانس تهران بود، سرپرست اورژانس کشور شد.

متن نامه وزیر بهداشت خطاب به پیرحسین کولیوند به شرح ذیل است:

سازمان اورژانس 1

همچنین به دنبال موافقت وزیر بهداشت با این استعفا طی نامه پیمان صابریان، رئیس اورژانس تهران به ریاست سازمان اورژانس کشور منصوب شد که متن این نامه به شرح ذیل است:

سازمان اورژانس 2

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو