والی قندهار، تسلیم طالبان شد

منبع: برترین ها

58

1400/5/23

10:53


والی قندهار در فرودگاه این شهر به همراه پنج خودرو زرهی تسلیم طالبان شد.

انتخاب: والی قندهار در فرودگاه این شهر به همراه پنج خودرو زرهی تسلیم طالبان شد.

او قبلا گفته بود اگر طالبان قندهار را گرفتند خودم را به دار می‌آویزم.

والی قندهار تسلیم طالبان شد

مطالب مشابه