دیکته گفتن سرباز راهور به کودک کار+ عکس

دیکته گفتن سرباز راهور به کودک کار+ عکس


8

1400/7/21

11:46


امروز، بالاتر از ونک این سرباز نیروی راهور هنگام بازگشت از کارش، وقتی دید که این کودک در نوشتن دیکته مشکل دارد، کنارش نشست و شروع به دیکته گفتن به او کرد.

دیکته گفتن سرباز راهور به کودک کار+ عکس

دیکته گفتن سرباز راهور به کودک کار+ عکس

دیکته گفتن سرباز راهور به کودک کار+ عکس

دیکته گفتن سرباز راهور به کودک کار+ عکس

دیکته گفتن سرباز راهور به کودک کار+ عکس

منبع: فرهیختگان

تصویری


ویدئو