منبع: عصر ایران

7

1400/7/21

11:56


انگار دیگر پذیرفته ایم که هر روز باید با این صحنه ها مواجه شویم، دلمان بسوزد، حالمان بد شود، افسوس بخوریم ، سری تکان دهیم و عبور کنیم.

از بسیاری مناطق تهران بخصوص قسمت جنوبی که عبور می کنی با زنان و مردان کارتن خواب و معتادانی روبرو می شوی  به حال خود رها شده اند.

انگار دیگر کاری از دست کسی بر نمی آید. انگار دیگر برایمان عادی شده اند. انگار دیگر پذیرفته ایم که هر روز باید با این صحنه ها مواجه شویم، دلمان بسوزد، حالمان بد شود، افسوس بخوریم ، سری تکان دهیم و عبور کنیم.

تصویری


ویدئو