ترافیک سنگین در جاده کرج چالوس

منبع: برترین ها

11

1400/7/21

17:21


هم اکنون، اکثر محورها در جاده چالوس شاهد ترافیک سنگین است

برترین‌ها: هم اکنون، اکثر محورها در جاده چالوس شاهد ترافیک سنگین است

ترافیک سنگین در جاده کرج چالوس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو