قیمت انواع لوله فلزی در ۲۹ مهر ۱۴۰۰

25

1400/7/30

00:11


امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد.

 آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و نهم مهر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

    لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
 لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۱.۹ ۶ کیلو گرم -
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲ ۶ کیلو گرم ۲۷۱۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲.۳ ۶ کیلو گرم ۲۵۹۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۲۴۹۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۳ ۶ کیلو گرم ۲۴۹۰۰۰
    لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۳۴۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
 لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۱/۴  ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
 لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۱/۴  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۱/۲  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲  ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۱/۴  ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم -
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۲  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۲/۵  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
منبع: بازار

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو