چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران


منبع: برترین ها

13

1400/7/30

11:43


چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با در محل باغ موزه وزیری این شهر برگزار شد.

ایرنا: چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با در محل باغ موزه وزیری این شهر برگزار شد.

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو