د د آ

منبع: آکاایران

3

1398/4/23

15:32


د د آ

طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی .

و به مراد و مقصود میرسی تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو میرسد.

اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن .

با زنان گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد.

تصویری


ویدئو