فیلم | ابراز علاقه "شیخ غازی یوسف حنینه" به امام رضا (ع)

منبع: حوزه

15

1400/7/30

19:51


ابراز علاقه "شیخ غازی یوسف حنینه" رئیس شافعی مذهب هیئت امنای جمعیت علمای مسلمان لبنان به امام رضا (ع)

فیلم | ابراز علاقه "شیخ غازی یوسف حنینه" به امام رضا (ع)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو