یکی از نکات بسیار مهم در ساعات و روزهای بعد از تولد نوزاد

تماس مادر و نوزاد است . نوزاد سالم حدود 45 دقیقه بعد از تولد کاملاً هوشیار و آرام است . در این زمان چشمهای او باز است و می تواند ببیند و گوش های او می تواند بشنود.
در این زمان نوزاد آمادگی دارد که مادر خود را ببیند و اگر مادر نیز به چشم های نوزاد نگاه کند هر دو با یکدیگر رابطه عاطفی برقرار خواهند کرد.
بهتر است برای ارتباط عاطفی بیشتر بعد از تولد نوزاد ، مادر و پدر و نوزاد مدتی در کنار یکدیگر باشند تا روابط عاطفی بین آنها بیشتر شود.
ثابت شده است نوزاد تازه متولد شده از نظر فیزیکی نامتعادل است و بی هدف و لرزان دست و پای خود را حرکت می دهد اعمال حیاتی وی مخصوصاً تنفس و تپش قلب او نامنظم است .آغوش مادر می تواند این نظم را به بهترین نحو ایجاد کند تا نوعی نظم فیزیکی به وجود آید.
هم چنین تماس بدن مادر با نوزاد وقتی به او شیر می دهد باعث آرامش و در نتیجه رابطه عاطفی بسیار استوار میان دو طرف خواهد شد . تماس بسیار نزدیک نوزاد و مادر بصورت حمل در آغوش شب خیزیهای نوزاد را سریعتر تنظیم می کند . صدای مادر بطور مرتب و در تمام مدتی که نوزاد در آغوش مادرش است به گوش او می رسد و حرکات بد نی نوزاد را منظم کرده و احساس امنیت به او می بخشد.