آکا: بازی کودکان دریچه ای به دنیای بیرون و رشد

آکا: بازی در رشد همه کودکان بسیار مهم است. کودکان هنگام بازی شکل می‌گیرند و می‌توانند مهارت‌های جدیدی را رد حد تسلط بیاموزند.

گردآوری و تنظیم:گروه سلامت آکا ایران