تحویل ۹۰ تن جاذب سولفورزدایی توسط جهان فولاد سیرجان

16

1400/8/3

10:58


جهان فولاد سیرجان با بهره گیری از جاذب های سولفورزدایی در واحد مربوطه، امکان دستیابی به نرخ تولید هدف خود را خواهد یافت.

تحویل ۹۰ تن جاذب سولفورزدایی توسط جهان فولاد سیرجان

گسترش فناوری خوارزمی کل محصولات قرارداد تولید و تحویل دهی جاذب های سولفورزدایی واحد احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان را مطابق با مشخصات فنی مورد نیاز کارفرما در کمتر از دو ماه تحویل دهی نمود.

 

 

 

 

مطالب مشابه