انجام حرکات نمایشی دختران در حضور رئیس جمهور + عکس

انجام حرکات نمایشی دختران در حضور رئیس جمهور + عکس


36

1400/8/3

11:01


در حاشیه مراسم اهدای بازوبند پهلوانی توسط رییس جمهور

انجام حرکات نمایشی دختران در حضور رئیس جمهور + عکس

انجام حرکات نمایشی دختران در حضور رئیس جمهور + عکس

انجام حرکات نمایشی دختران در حضور رئیس جمهور + عکس

انجام حرکات نمایشی دختران در حضور رئیس جمهور + عکس

انجام حرکات نمایشی دختران در حضور رئیس جمهور + عکس

منبع: ایسنا