رویارویی مجلس و وزیر به خاطر رمال ها، افشاگری علیه فدراسیون و غرش مادرید / آیتم اختصاصی طرفداری

منبع: طرفداری

20

1400/8/3

14:41


رویارویی مجلس و وزیر به خاطر رمال ها، افشاگری علیه فدراسیون و غرش مادرید / آیتم اختصاصی طرفداری

اگر می خواهید در جریان پشت پرده فوتبال ایران قرار بگیرید و تیترهای روزنامه های ایران و جهان را بخوانید و بدانید، فقط کافی است به اندازه 3 دقیقه، زمان به تماشای این سه برنامه 60 ثانیه طرفداری اختصاص بدهید. 60 ثانیه با رسانه های ایران با سامان خدائی، 60 ثانیه با رسانه های جهان با علیرضا نجاتی و 60 ثانیه با فوتبال ایران با حسین باقرشاهی تقدیم شما می شود

60 ثانیه با فوتبال ایران

 


60 ثانیه با رسانه های جهان


 


60 ثانیه با روزنامه های ایران

 

 

مطالب مشابه