هر سهم «فخاس» ۱۴۹۲ ریال سود خالص دارد

11

1400/8/3

15:01


صورت سود و زیان میان دوره ای شرکت فولاد خراسان (با نماد بورسی فخاس) منتشر شد که بر مبنای آن سود خالص یک هزار و ۴۹۲ ریالی برای هر سهم آن شناسایی شد.

بر مبنای اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰، جمع درآمدهای عملیاتی فولاد خراسان در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۵۲۳۱۳ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال بوده است که سود ناخالص ۱۹۴۰۹ میلیارد و ۳۳ میلیون ریالی را به دنبال داشته است.

پس از کسر هزینه های فروش، اداری و عمومی، هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها، هزینه های مالی و هزینه مالیات بر درآمد و سایر هزینه ها و همچنین اضافه شدن سایر درآمدها، سود خالص ۱۷۷۵۰ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریالی برای فولاد خراسان شناسایی شد.

بر این اساس، سود خالص پایه هر سهم فخاس یک هزار و ۴۹۲ ریال اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه پار سال (سود ۸۳۳ ریالی) رشد ۷۹ درصدی نشان می دهد.

در این گزارش، سرمایه شرکت فولاد خراسان ۱۱.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

 

مطالب مشابه