(ویدئو) استقبال عجیب از مدیرعامل جدید بانک ملی

منبع: فرارو

39

1400/8/3

18:05


محمد رضا فرزین مدیر عامل جدید بانک ملی، با استقبال کارکنان دفتر و سان و احترام نظامی وارد محل کار خود شد.

(ویدئو) استقبال عجیب از مدیرعامل جدید بانک ملی

مطالب مشابه