نماینده مجلس: فقدان نظارت وزیر ورزش و ارتباط با شرکت های وابسته به اسرائیل حساسیت برانگیز است

منبع: طرفداری

16

1400/8/3

22:12


نماینده مجلس: فقدان نظارت وزیر ورزش و ارتباط با شرکت های وابسته به اسرائیل حساسیت برانگیز است

قاضی زاده هاشمی صحبت هایی را در مورد فدراسیون و وزارت عنوان کرد

به گزارش طرفداری، فدراسیون فوتبال تلاش کرد با بیانیه ای سراسر توهین توپ را به زمین رسانه ها بیاندازد اما به گزارش خارج از گود، مجلس جدی تر از آن چه تصور می شود به موضوع ورود کرده است.

مطالب مشابه