خودرویی با طراحی ویژه برای معلولان (فیلم)

منبع: عصر ایران

40

1400/8/18

13:48


شرکت فورد خودرویی ویژه معلولان طراحی کرده است.

مطالب مشابه