منبع: عصر ایران

40

1400/8/18

14:37


دومین روز رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش امروز در سواحل مکران برگزار شد.