چرا دستگیری انبوه اراذل و اوباش تمامی ندارد؟!

منبع: برترین ها

41

1400/8/18

21:09


رئیس پلیس پایتخت درباره علت پایان نیافتن دستگیری ازاذل و اوباش گفت: میزان مجازات با جرم اوباش و سارقان مطابقت ندارد.

صداوسیما: رئیس پلیس پایتخت درباره علت پایان نیافتن دستگیری ازاذل و اوباش گفت: میزان مجازات با جرم اوباش و سارقان مطابقت ندارد.

چرا دستگیری انبوه اراذل و اوباش تمامی ندارد؟!

مطالب مشابه