صدور کیفرخواست برای یک مدیر فرهنگی بوشهر

منبع: عصر ایران

16

1400/8/30

18:43


بازرس کل استان بوشهر گفت: کیفرخواست برای یک مدیر فرهنگی بوشهر به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه مالی صادر شد.

بازرس کل استان بوشهر گفت: کیفرخواست برای یک مدیر فرهنگی بوشهر به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه مالی صادر شد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی بازرسی کل استان بوشهر به نقل از اسحاق شهبازی بدون ذکر نام و مجموعه فرهنگی یادشده اعلام کرد: این مدیر فرهنگی به تصرف غیر قانونی حدود ٣.۵ میلیارد ریال متهم است.

وی بیان کرد: یکی از مدیران دستگاه‌های فرهنگی استان به اتهام تصرف غیر قانونی در وجود دولتی و مصرف در محل غیر معین با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر جهت ادامه رسیدگی ها به دادگاه کیفری بوشهر معرفی شد.

مطالب مشابه