معترضان به گواهینامه اجباری واکسن در زاگرب + عکس

20

1400/8/30

22:07


تظاهرکنندگان در مرکز زاگرب در اعتراض به گواهینامه اجباری واکسن.

معترضان به گواهینامه اجباری واکسن در زاگرب + عکس

معترضان به گواهینامه اجباری واکسن در زاگرب + عکس

منبع: جماران