تجمع شبانه‌ی «نه به ماسک اجباری» در تهران

منبع: برترین ها

22

1400/8/30

23:09


تصویری از تجمع ساعتی قبل با عنوان "نه به ماسک اجباری" در خیابان پاستور تهران در فضای مجازی انتشار یافته است.

برترین‌ها: تصویری از تجمع ساعتی قبل با عنوان "نه به ماسک اجباری" در خیابان پاستور تهران در فضای مجازی انتشار یافته است.

تجمع شبانه «نه به ماسک اجباری» در خیابان پاستور

مطالب مشابه