کتاب "همرزمان حسین(ع)" بررسی شد

منبع: حوزه

8

1400/9/4

13:29


حوزه/ نشست سیر مطالعاتی با موضوع "تأملی در اندیشه مقام معظم رهبری در اهداف اجتماعی امامت" و با محوریت کتاب "همرزمان حسین(ع)"، در مدرسه علمیه الزهراء(س) همدان برگزار شد.

کتاب "همرزمان حسین(ع)" بررسی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در همدان، محبوبه غفاری، در نشست سیر مطالعاتی با موضوع "تأملی در اندیشه مقام معظم رهبری در اهداف اجتماعی امامت" و با محوریت کتاب "همرزمان حسین(ع)" که در مدرسه علمیه الزهراء(س) همدان برگزار شد، گفت: آنچه در دوران غیبت امام عصر (عج)، می تواند مردم را به سرمنزل مقصود برساند، اطاعت و فرمانبرداری از ولایت فقیه است.

وی بیان کرد: نگرش ژرف و واقع بینانه حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به آموزه های برگرفته از تحقیق و تامل در تاریخ اسلام و با استناد به احادیث معتبر از یک سو و روایات تاریخی از سوی دیگر، افق تابناکی از اعتقادات شیعی در موضوع امامت را گشوده است که توجه مطالعه و آموزش آنها بسیار لازم است.

استاد مدرسه علمیه صدیقه کبری(س) بهار با اشاره به این که منظور از همرزمان در این کتاب، ائمه معصومین(ع) هستند، مطرح کرد: کتاب مذکور حاصل ده سخنرانی مقام معظم رهبری در موضوع فعالیت های اجتماعی امامان معصوم (ع) در قالب مبارزه برای برقراری حکومت نبوی و مقابله با حاکمان جور و ستم بوده است.

تصویری


ویدئو