ویژگی‌های متون ارائه شده ایران به ۱+۴

منبع: برترین ها

26

1400/9/12

01:50


یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران از ویژگی‌های متون ارائه شده ایران به ۱+۴ خبر داد.

تسنیم: یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران به خبرنگار تسنیم گفت: متون ارائه شده ایران، متوازن بوده و با ظرافت در تطابق کامل با مفاد توافق سال 2015 و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نگاشته شده اند.

ویژگی‌های متون ارائه شده ایران به ۱+۴

وی افزود: پیش نویس 6 دور قبل نیز بخش عمده ای از این متون را شکل داده اند.

این منبع ادامه داد: اروپا و آمریکا اگر جدی به دنبال توافق باشند،  فرصت مناسبی با این‌متون ایجاد شده است.

مطالب مشابه