اعتراض فعال زیست محیطی به اجرای جشنواره پاییزه

منبع: برترین ها

18

1400/9/13

00:39


ویدئویی از اعتراض فعال زیست محیطی به اجرای جشنواره پاییزه توسط شهرداری و شورای شهر در جنگل النگ دره گرگان را مشاهده کنید.

برترین‌ها: ویدئویی از اعتراض فعال زیست محیطی به اجرای جشنواره پاییزه توسط شهرداری و شورای شهر در جنگل النگ دره گرگان را مشاهده کنید.

اعتراض فعال زیست محیطی به اجرای جشنواره پاییزه

مطالب مشابه