توصیه برجامی مولوی عبدالحمید

توصیه برجامی مولوی عبدالحمید


منبع: عصر ایران

234

1401/4/6

21:44


تردد اخیر دیپلمات ها به کشور، بهترین فرصت برای پایان دادن به خصومت هاست.

مولوی عبدالحمید از علمای اهل سنت، «تردد اخیر دیپلمات ها به کشور» را «بهترین فرصت برای پایان دادن به خصومت ها» دانست.

به گزارش عصر ایران، امام جماعت اهل سنت زاهدان در توئیتر نوشت: تردد اخیر دیپلمات ها به کشور، بهترین فرصت برای پایان دادن به خصومت هاست.

اولویت با مردم رنج کشیده ایران است؛ نباید منافعشان قربانی ملت های توسعه طلب بشود.

توصیه برجامی مولوی عبدالحمید

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو