این کارهای زیبا آموزش خاصی ندارد و بیشتر برای ایده گرفتن برای شما می گذارم.

 ساخت تابلوهای هنری

 

 منجوق دوزی روی نمد

 

 ساخت تابلو با نمد

 

 درست کردن تابلوهای نمدی

 

 دوخت تابلوهای منجوق دوزی

 

 مدل های منجوق دوزی

 

 طرح های منجوق دوزی روی نمد